ՏՏ ոլորտի ստարտափ — 2022

ՏՏ ոլորտի ստարտափ (համառոտ նկարագրություն)

Արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը ժա­մա­նա­կակից հա­սարակության ու պետության զարգացման կարևոր պայման­նե­րից է։ Ոլորտի տարբեր ուղղություններ ընդգրկող ստարտափների միջոցով ի հայտ են գալիս նոր լուծումներ և նոր հնարավորություններ։ Մեզանում նման հարթակների խթանման ծրագրերը կարող են էականո­րեն նպաստել ոլորտի զարգացմանը։ Ուստի, «Նոր Նախիջևան» մարդասի­րական հիմ­­­­նադրամը (այսուհետ՝ հիմ­նադրամ) հարկ է համարում կազմա­կերպել «ՏՏ ոլորտի ստարտափ» ծրա­գիրը։ Հայտերը ընդունվում են էլեկտրոնային հարցարանի և հիմ­­նադրա­մի էլ․ հասցեին ուղարկված փաս­տաթղթերի հիման վրա։ Նախագծերը պետք է առնչվեն ռոբոտաշինության, անօդաչու թռչող սարքերին, արհեստական բանականության, ծրագրային լուծումներ ներկայացնող հավելվածներին, վեբ ծրագրավորմանը։ Համահեղինա­կությամբ ներկա­յաց­ված նախագծերի դեպքում ընդունվում են մինչև չորս համահեղինակ ունեցող հայտերը։ Հաստատված ստարտափներից ընտրվում է երկուսը, որոնց միջև էլ հավասարաչափ բաժանվում է մրցանակային ֆոնդը։ Հաս­տատ­ված ստարտափներից յուրաքանչյու­րի հեղի­նակը կամ հեղինակային խումբը կստանա ըստ մրցանակային տեղերի սահ­մանված խրախուսա­կան դրամական նվիրատվություն։

Ովքե՞ր կարող են մասնակցել։

Ծրագրին կարող են մասնակցել հիշյալ խնդիրներով զբաղվող 16-38 տարեկան Հայաստա­նի և Արցախի հան­րապետությունների այն քա­ղաքացիները, Սփյուռքից հայրենադարձված այն հայրենակիցները, ովքեր ՏՏ ոլորտում մասնագիտական կրթություն են ստացել կամ ստա­նում են ու որոշակի դրական գործնական փորձ են արձանագրել։ Նրանք պետք լինեն իրենց ներկայացրած ստարտափի նյութի բանիմաց մասնա­գետներ։ Համահեղինակությամբ ներկայաց­ված նախագծերի դեպ­քում ընդուն­վում են մինչև չորս համահեղինակ ունեցող հայտերը։ 

Ի՞նչ սկզբունքներով են ընտրվում մրցանակակիր նախագծերը։

Ընտրությունը կատարվում է ըստ հետևյալ սկզբունքների գնահատմամբ՝

  • նա­խագծի իրականացման մատ­չելիու­թյուն,

  • առավել շատ իրատեսական խնդիր­­ների լուծում առա­ջարկող հնարա­վորություն­ներ,

  • առաջարկվող առավելություններ,

  • շուկայում նախագծի տված լուծումների մասով առկա պահան­ջար­կի ներկայացում։

Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանալու այն նա­խագծե­րը, որոնք կունենան արդեն իսկ իրականին մոտ մակետային  տար­­բե­րակներ և/կամ համակարգչային մոդելավորման օրինակներ։

Ինչպե՞ս են ընտրվելու մասնակիցները։

Սահմանված ժամկետներում հիմնադրամի հայտատուն լրացնում է էլեկտրոնային հարցարանը և nornakhijevanhf@gmail.com պաշտոնական էլ․ հասցեին է ուղարկում սահմանված սկզբունքների պատասխաններն արտահայտող «ՏՏ ոլորտի ստարտափ» խրագրի ամփոփ նախագիծ» նկարագրիչի տպագիր տարբերակը (pdf ձևաչափ, նկարները, աղյուսակները ևս կարող են ներկայացվել նույն տպագիր տարբերակում), հիմնա­կան մասնակցի/իցների անձը հաստատող փաստաթղթի սքան տարբերակը/ները։ 

Ծրագրի շրջանակում ներկայացված հայտերը պետք է առնչվեն ռոբոտա­շի­նության, անօդաչու թռչող սարքերին, արհես­տա­­կան բանակա­նության, ծրագրային լուծումներ առաջարկող հավել­վածի, վեբ ծրագրավորման ուղղություններին։

Հայտերի ընդուն­ման գործընթացի ժամանակ հիմ­նադ­րամի կողմից հետևո­ղակա­նորեն ստուգ­վում է սահմանված պա­հանջնե­րին վերջիններիս համա­պա­տաս­խա­նելիու­թյու­նը։ Հաստատված ստարտափ­նե­րից ընտրվում է երկու մրցանակակիր։

Հիմ­նադրամն իրեն իրավունք է վերապահում մերժելու առանց մեկնաբա­նու­թյուն­ների նշված պահանջնե­րին չբավա­րա­րող հայտերը։ Մրցանակակիր ստարտափներից յուրաքանչյու­րի հեղինակը կամ հեղինակային խումբը կստանա սահ­ման­ված խրախուսա­կան դրա­մա­կան նվիրատվություն։ Այն տրվում է մեկից մինչև չորս հոգանոց խմբին՝ վեր­ջինիս ներկայացրած բանկային հաշվին կատարված փոխանցման եղա­նա­կով։ Ընտր­ված հայտի հեղինա­կին/ներին ուղարկ­վում է հաստատող նամակ։ Հիմնադրամը պատաս­խա­նատվություն չի կրում խմբի անդամների միջև խրախու­սա­կան դրա­մական նվիրատվության բաժան­ման կամ օգտա­գործման հարցերի համար։ Նախագիծը հանդիսա­նում է նրա հեղի­նակի կամ հեղինակային խմբի մտքի արգասիքը։ Հեղինակը կամ հեղինակային խումբը պահպա­նում է նախագծի բոլոր հեղինակային իրա­վունքները։

Հետագա համագործակցության ի՞նչ հնարավորություններ կարող են լինել մրցանանակակիրների հետ։

Հիմնադրամն իր հայեցողությամբ կարող է ընտրել մեկ կամ մեկից ավելի նախագծեր՝ փորձելով փոխշահավետ գործընկերային կապ ստեղծել հնարավոր ներդրողների և ծրագրի ընտրված մասնակիցների միջև։

Կապ մեր հետ։
Արձանագրվեք այստեղ։